Algemene voorwaarden -Privacy verklaring

Algemene voorwaarden van Huidcoach Hillegom

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de schoonheidsspecialist/huidcoach (huidcoachhillegom) en de opdrachtgever (client). Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW, indien anders is aangegeven.

 

 1. Inspanningen van Huidcoach Hillegom

Huidcoach Hillegom zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Huidcoach Hillegom zal zoveel als mogelijk is de client inlichten over financiele consequenties van wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Huidcoach Hillegom melden. Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Huidcoach Blaricum 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan client doorberekenen. Huidcoach Hillegom moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de client melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

Huidcoach Hillegom vermeldt alle prijzen van behandelingen en produkten via internet (website) en folders. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW, prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De client dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

De client voorziet Huidcoach Hillegom voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Huidcoach Hillegom aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huidcoach Blaricum neemt de persoonlijke gegevens van de client op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Huidcoach Hillegom behandelt de gegevens van de client vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Huidcoach Hillegom zal de gegevens van de client niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de client.

 

 1. Geheimhouding

Huidcoach Hillegom is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de client is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Huidcoach Hillegom verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Huidcoach Hillegom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat Huidcoach Hillegom door de client onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij client bekend waren, medicijngebruik, of ander sinds. In geval van aantoonbare schade door Huidcoach Hillegom beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids- verzekering aan Huidcoach Hillegom wordt uitbetaald.

 

 1. Garantie

Huidcoach Hillegom geeft de client 3 dagen garantie op de behandeling en de produkten. Deze garantie vervalt; Indien de behandeling die client heeft laten uitvoeren door Huidcoach Hillegom, vervolgens heeft laten onderhouden door een andere salon, de client de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, de client andere producten dan door Huidcoach Hillegom geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud, de client adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en de client het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Huidcoach Hillegom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte van client aan Huidcoach Hillegom. Huidcoach Hillegom heeft het recht, schadevergoeding van de client te eisen indien meubilair, apparatuur of producten door toedoen van de client beschadigt worden. Bij diefstal van client ten opzichte van Huidcoach Hillegom, doet Huidcoach Hillegm altijd aangifte bij de politie.

 

 1. Klachten

Client is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Huidcoach Hillegom bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van client vervallen indien client niet uiterlijk binnen één jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens

 

 1. Overeenkomst

Wanneer client een afspraak maakt met Huidcoach Hillegom en een behandeling geniet, dan is er automatisch een overeenkomst en gaat client akkoord met onze algemene voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om te te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Huidcoach Hillegom zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de client inlichten over de financiele consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

 

 1. Geschillen

Over alle geschillen tussen Huidcoach Hillegom en client zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogste instantie uitspraak doen bij wete van bindend advies. Het staat client vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien client het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhanging maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat client niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. Huidcoach Hillegom is slechts bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval client het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillen- commissie als bindend te zullen aanvaarden.

 

 

 

Privacy verklaring van Huidcoach Hillegom


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die 

HUICCOACH HILLEGOM verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van 

HUICCOACH HILLEGOM of om een andere reden persoonsgegevens aan 

HUICCOACH HILLEGOM verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

HUICCOACH HILLEGOM Hoofdstraat 88 2181 EG Hillegom, tel. 06-51993846, De salon is bereikbaar via info@huidcoach-hillegom.nl of telefonisch 06-51993846

Welke gegevens verwerkt 

HUICCOACH HILLEGOM

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
~ voor- en achternaam, geboortedatum
~ adresgegevens
~ telefoonnummer, e-mailadres
~ eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier


Voor welk doel
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van 
HUICCOACH HILLEGOM

Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn namelijk ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen (in overleg met cliënt) intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk


E-mail berichtgeving

HUICCOACH HILLEGOM uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.


Bewaartermijnen

HUICCOACH HILLEGOM bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd maar blijven maximaal 7 jaar verplicht bewaard in de financiële administratie.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens HUICCOACH HILLEGOM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HUICCOACH HILLEGOM gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.


Inzagerecht, verwijdering of klachten
Via de eigenaresse van HUICCOACH HILLEGOM, Wendy van Loon kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HUICCOACH HILLEGOM zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een week na ontvangst hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de eigenaresse.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop HUICCOACH HILLEGOM uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van HUICCOACH HILLEGOM, info@huidcoach-hillegom.nl of telefoonnummer 06-51993846


Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.